POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ FUCHA

§1. Postanowienia ogólne 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) MK FUTURE SIMPLY Z O.O.  zarejestrowaną pod adresem ul. Kolejowa 113, 37-514 Munina, NIP:7922322081, REGON: 527405080, wpisany do KRS pod numerem 0001090785.

2. Adres poczty elektronicznej Administratora danych: kontakt@fucha-aplikacja.pl

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością. 

4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne ale może być niezbędne w celu korzystania z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji. 

5. Zakres danych przetwarzanych przez administratora danych w każdym przypadku pozostaje adekwatny w stosunku do celu, dla którego pobrano dane. 

6. Aplikacja mobilna za zgodą użytkownika może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.: 

a) dostęp do danych technicznych, 

b) dostęp do galerii zdjęć, 

c) wyświetlanie powiadomień, 

d) dostęp do kontaktów, 

e) dostęp do lokalizacji GPS urządzenia. 

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 1. a) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 2. b) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 3. c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 4. d) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 
 5. e) kontakt z użytkownikami, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 6. f) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Aplikacji i usług, z których korzysta użytkownik, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich 

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. dostawcy usług hostingowych, opiekunowie techniczni Aplikacji. 

2. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC. Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/…;


§4. Okres przechowywania danych osobowych 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres korzystania z Aplikacji przez użytkownika, tj. do czasu dezinstalacji na rządzeniu mobilnym) oraz po zakończeniu korzystania z Aplikacji przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia wyznaczony przepisami Kodeksu cywilnego dla ewentualnych roszczeń użytkownika. 


§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

 1. a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 
 2. b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 
 3. c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
 4. d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 
 5. e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 

– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 

g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas 

 1. administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

§6. Automatyczne przetwarzanie danych. Profilowanie 

1. Administrator może przetwarzać dane użytkownika, w tym dane o częstotliwości korzystania z Aplikacji przez użytkownika oraz o wykorzystywanych przez niego funkcjonalnościach. 

2. Administrator przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 w celu udoskonalania Aplikacji, a także w celu kierowania do użytkownika treści reklamowych zgodnych z jego preferencjami. 

3. Użytkownik, który nie zgadza się z przetwarzaniem jego danych w sposób określony w ust. 1 może złożyć sprzeciw wobec automatycznego przetwarzania danych. 

§7. Google Analytics 

1. Administrator używa Google Analytics, usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z siedzibą w USA. 

2. Google Analytics używa mechanizmów, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z Aplikacji. Informacje na temat korzystania Aplikacji są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z Aplikacji przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w Aplikacji oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Aplikacji. 

3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.