REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ FUCHA

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z aplikacji mobilnej o nazwie Fucha, która przeznaczona jest dla Użytkowników szukających usług – Zlecających oraz oferujących je Wykonawców i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi. Aplikacja przeznaczona jest również dla Rodzin z Dziećmi.

§1. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

 1. Administrator/Usługodawca – MK FUTURE SIMPLY Z O.O.  zarejestrowaną pod adresem ul. Kolejowa 113, 37-514 Munina, NIP:7922322081, REGON: 527405080, wpisany do KRS pod numerem 0001090785. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@fucha-aplikacja.pl.
 2. Aplikacja mobilna – Aplikacja mobilna dla Zlecających, Wykonawców oraz Rodzin z Dziećmi. To oprogramowanie udostępniane przez Aplikację, przeznaczone do instalowania na urządzeniach przenośnych. Użytkownik może pobrać powyższe oprogramowanie z lokalizacji zapewnionych przez Usługodawcę.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Aplikacji. Zapoznanie się z Regulaminem stanowi obowiązek każdego Użytkownika Aplikacji.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Aplikacji. Użytkownik może być jednocześnie Zlecającym i Wykonawcą.
 5. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto w Aplikacji.
 6. Użytkownik Dziecko – osoba niepełnoletnia, która otrzymała dostęp do listy zleceń w zakładce „Modułu Dziecko” w Aplikacji, poprzez założenie jej Konta za pomocą Konta Użytkownika.
 7. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe (numer telefonu) w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Aplikacji za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.
 8. Konto Użytkownika, Konto – dostępne dla Zarejestrowanego Użytkownika miejsce w Aplikacji, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 9. Zlecający – Użytkownik, który składa w Aplikacji zapytania ofertowe dla potencjalnych Wykonawców.
 10. Zlecenie – zapytanie ofertowe umieszczane przez Zlecającego w Aplikacji, w zakładce „Mapa Zleceń”. Zlecenie umieszczone w zakładce „Mapa Zleceń” widoczne jest także w zakładce „Lista Zleceń”.
 11. Wykonawca – Użytkownik, który umieszcza w Aplikacji, w zakładce „Mapa Wykonawców” ogłoszenie zawierającą opis świadczonych przez siebie usług. Ogłoszenie umieszczone w zakładce „Mapa Wykonawców” widoczne jest także w zakładce „Lista Wykonawców”.
 12. Usługa – świadczone przez Wykonawcę usługi, których opis zamieszczany jest w zakładce „Mapa Wykonawców”. Usługi nie mogą dotyczyć sprzedaży rzeczy lub oddawania/oferowania rzeczy nieodpłatne.
 13. Ogłoszenie/oferta – propozycja zawarcia umowy na wykonanie konkretnych czynności/usług, składana Zlecającemu w Aplikacji w zakładce „Mapa Wykonawców” zawierająca szczegóły dotyczące realizacji czynności/usług, o których mowa w Zleceniu.
 14. Formularz – formularz za pomocą którego Użytkownicy zamieszczają w Aplikacji w odpowiednich zakładkach zlecenia i ogłoszenia.
 15. Partner – Użytkownik, który wyraził chęć zamieszczania zleceń oraz ogłoszeń o zasięgu ogólnopolskim i został zaakceptowany przez Administratora.
 16. Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Aplikacji.
 17. Opłata – należna Usługodawcy płatność za udostępnienie Użytkownikowi pełnej funkcjonalności Aplikacji, po wykupieniu przez Użytkownika subskrypcji na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 18. Atrakcje rodzinne – zamieszczane przez Użytkowników na „Mapie Atrakcji” wszelkie wydarzenia kulturowe, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne z oznaczeniem ich miejsca oraz daty.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Aplikacji.
 4. Korzystanie z Aplikacji, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, baz danych czy innych treści cyfrowych, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 5. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy, o ile czynności te nie wynikają ze specyfiki i celu Usługi dostępnej w Aplikacji:
 6. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Aplikacji lub jej części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jej pomocą,
 7. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Aplikacji treści, chyba że w Regulaminie zastrzeżono inaczej,
 8. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowanie treści (w tym zdjęcia i dane) i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu, osób trzecich, w tym praw autorskich.
 11. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Aplikacji.
 12. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Aplikacji ma charakter bezterminowy.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Urządzeń mobilnych spełniających wymagania systemowe określone w niniejszym rozdziale.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, Użytkownik pobiera Aplikację na Urządzeniu mobilnym za pośrednictwem sklepu właściwego dla systemu obsługującego Urządzenie mobilne, tj. za pośrednictwem App Store (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
 3. Urządzenie mobilne w celu możliwości instalacji i uruchomienia Aplikacji musi być wyposażone w system Android lub iOS zaktualizowany do najnowszej dostępnej stabilnej wersji.
 4. Do instalacji i uruchomienia Aplikacji niezbędnym jest aktywowanie na Urządzeniu mobilnym połączenia internetowego.
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 6. Zmiana wymagań technicznych określonych w niniejszym rozdziale nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu postanowień §16 ust. 1.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji i udostępniania nowych wersji Aplikacji. Instalacja aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji może być wymuszona przez Usługodawcę jako niezbędna do dalszego niezakłóconego korzystania z Aplikacji.

§4. REJESTRACJA / ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika dedykowanego formularza celem utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych kontaktowych Użytkownika oraz rejestracji w Aplikacji.
 2. Proces rejestracji jest wymagany do korzystania z Aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w formularzu w razie ich zmiany. Rejestracja przeprowadzana jest z wykorzystaniem numeru telefonu Użytkownika.
 3. Użytkownik loguje się do Aplikacji z wykorzystaniem numeru telefonu.
 4. Użytkownik zarejestrowany posiada możliwość dostępu do danych zgromadzonych w Aplikacji na każdym urządzeniu mobilnym, na którym loguje się z wykorzystaniem danych, o których mowa w ust. 3.
 5. Utworzenie konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Konta.
 6. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszystkich czynności w ramach Aplikacji, może wyłącznie osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie.
 7. Jedna osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane tylko jedno Konto w Aplikacji.
 8. Zakazane jest używanie tymczasowych numerów telefonów w celu utworzenia konta, rejestracji w Aplikacji, korzystania z niej oraz zawarcia umowy.
 9. Użytkownik może w każdej chwili wylogować się z Konta.
 10. Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo używania przez siebie Konta.
 11. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, informacji podanych przez Użytkownika w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Rejestracja Konta Użytkownika w Aplikacji jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
 13. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 14. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

§5. APLIKACJA

 1. Aplikacja udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Za pośrednictwem Aplikacji Usługodawca dostarcza narzędzia umożliwiające Użytkownikowi przeglądanie oraz publikację zleceń, przeglądanie oraz publikację ogłoszeń, negocjację cen usług oferowanych przez Użytkowników, komunikowanie się pomiędzy Użytkownikami na dedykowanym do tego celu komunikatorze/czacie, dokonywanie rozliczeń w ramach wykonanych Zleceń oraz korzystanie z pozostałych funkcjonalności.
 3. Zarejestrowany Użytkownik posiada dostęp do Aplikacji w postaci przeglądania i zamieszczania treści w zakładce „Mapa Zleceń” oraz przeglądanie treści zamieszczanych przez Użytkowników w pozostałych zakładkach.
 4. Uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności Aplikacji, tj. możliwość dodawania ogłoszeń do zakładki „Mapa Wykonawców”, możliwość przyjmowania Zleceń, możliwość dodawania atrakcji do zakładki „Mapa Atrakcji” oraz możliwość śledzenia aktualnej pozycji Użytkownika Dziecko za pomocą funkcjonalności w Mapie Atrakcji wymaga opłacenia subskrypcji, zgodnie z § 12 Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania lub rozszerzania funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie. O planowanej zmianie Usługodawca będzie informował Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych w Aplikacji.

§6. ZASADY ZAMIESZCZANIA ZLECEŃ

 1. W celu zamieszczenia Zlecenia Użytkownik – Zlecający posiadający Konto po zalogowaniu się w Aplikacji – wypełnia dedykowany formularz zlecenia dostępny w zakładce „Mapa Zleceń” po wybraniu opcji „Dodaj Zlecenie”.
 2. Wypełniając formularz zlecenia Użytkownik jest zobowiązany do wybrania kategorii Zlecenia oraz wypełnienia wszystkich pól formularza.
 3. Treść Zlecenia musi zostać sformułowana w języku polskim, pozostawać zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz zgodna z wybraną kategorią.
 4. Użytkownik nie może oferować świadczenia lub zlecenia usług, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności oferować świadczenia usług lub poszukiwać kandydatów do pracy, usług o charakterze seksualnym oraz zamieszczać ofert o charakterze randkowym, towarzyskim lub matrymonialnym.
 5. Zlecający odpowiada za zgodność Zlecenia ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych do akceptacji oferty przez Wykonawcę i zawarcia umowy.
 6. Zlecenia publikowane przez Użytkownika nie mogą zawierać treści:
  a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
  b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  g) mających charakter bezprawny,
  h) posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  i) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy.
  j) sugerujące, że za wykonanie umowy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma je w formie barteru,
  k) zawierających konkursy polegające na tym, iż Zlecający wybierze i wynagrodzi tylko wybranych Wykonawców,
 7. Utworzone przez Użytkownika Zlecenie nie podlega weryfikacji przez Usługodawcę. Jednakże w przypadku stwierdzenia niezgodności treści Zlecenia z postanowieniami Regulaminu, Zlecenie zostanie usunięte, a Użytkownik jest informowany o usunięciu Zlecenia i przyczynie usunięcia.
 8. Zlecenie publikowane jest w Aplikacji niezwłocznie po dodaniu przez Użytkownika. Opublikowane Zlecenie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z Aplikacji.
 9. Zlecenie jest ważne, tj. publikowane jest do czasu usunięcia go przez Użytkownika, ale nie dłużej niż przez okres ważności wskazany przez Użytkownika przy tworzeniu Zlecenia.
 10. Użytkownik z chwilą publikacji Zlecenia udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści Zlecenia (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie w Aplikacji, a także u partnerów Usługodawcę za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Aplikacji, w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
 11. Licencja udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, w tym również do korzystania ze stworzonych opracowań.
 12. Licencja wygasa z chwilą zaprzestania publikacji Zlecenia w Aplikacji.
 13. Zamieszczenie w Aplikacji zlecenia i założenie oraz prowadzenie konta jest bezpłatne, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu.

§7. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ / OFERT

 1. W celu zamieszczenia ogłoszenia Użytkownik – zalogowany Wykonawca posiadający Konto w Aplikacji – wypełnia dedykowany formularz dostępny w zakładce „Mapa Wykonawców” po wybraniu opcji „Dodaj Ogłoszenie”.
 2. Wypełniając formularz Użytkownik jest zobowiązany do wybrania wypełnienia wszystkich pól formularza.
 3. Treść ogłoszenia musi zostać sformułowana w języku polskim, pozostawać zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz zgodna z wybraną kategorią.
 4. Użytkownik nie może oferować świadczenia lub zlecenia usług, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności oferować świadczenia usług lub poszukiwać kandydatów do pracy, usług o charakterze seksualnym oraz zamieszczać ofert o charakterze randkowym, towarzyskim lub matrymonialnym.
 5. Wykonawca odpowiada za zgodność ogłoszenia ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych do zawarcia umowy ze Zlecającym.
 6. Ogłoszenia publikowane przez Użytkownika nie mogą zawierać treści:
  l) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
  m) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  n) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  o) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  p) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  q) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  r) mających charakter bezprawny,
  s) posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  t) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy.
  u) sugerujące, że za wykonanie umowy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma je w formie barteru,
  v) zawierających konkursy polegające na tym, iż Zlecający wybierze i wynagrodzi tylko wybranych Wykonawców,
 7. Opublikowane przez Użytkownika ogłoszenie nie podlega weryfikacji przez Usługodawcę. Jednakże w przypadku stwierdzenia niezgodności treści z postanowieniami Regulaminu, ogłoszenie zostanie usunięte, a Użytkownik jest informowany o jego usunięciu i przyczynie usunięcia.
 8. Ogłoszenie publikowane jest w Aplikacji niezwłocznie po dodaniu przez Użytkownika. Opublikowane ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z Aplikacji.
 9. Ogłoszenie jest ważne, tj. publikowane jest do czasu usunięcia go przez Użytkownika, ale nie dłużej niż przez okres ważności wskazany przez Użytkownika przy tworzeniu ogłoszenia.
 10. Użytkownik z chwilą publikacji ogłoszenia udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści ogłoszenia (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie w Aplikacji, a także u partnerów Usługodawcę za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Aplikacji, w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
 11. Licencja udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, w tym również do korzystania ze stworzonych opracowań.
 12. Licencja wygasa z chwilą zaprzestania publikacji ogłoszenia w Aplikacji.
 13. Zamieszczenie w Aplikacji zlecenia i założenie oraz prowadzenie konta jest bezpłatne, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu.

§8. TRANSAKCJE / ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik zainteresowany Zleceniem kontaktuje się z publikującym za pomocą komunikatora wbudowanego w Aplikacji lub drogą telefoniczną, jeśli Zlecający udostępni swój numer telefonu do kontaktu.
 2. Użytkownik zainteresowany Zleceniem za pomocą dostępnej w Aplikacji funkcjonalności może składać propozycję wysokości wynagrodzenia za realizację Zlecenia oraz proponowany termin realizacji.
 3. Użytkownik publikujący Zlecenie dokonuje wyboru Wykonawcy Zlecenia według własnego uznania.
 4. Celem wyboru wykonawcy Użytkownik publikujący Zlecenie korzysta z opcji „Potwierdź” dostępnej przy ogłoszeniu/ofercie.
 5. W momencie wyboru oferty pomiędzy publikującym Zlecenie, a Wykonawcą, którego oferta została zaakceptowana dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacja Zlecenia. Następnie strony umowy ustalają między sobą dalszą formę kontaktu i termin wykonania umowy oraz inne postanowienia umowy w zależności od ich woli. Wyłącznie na stronach umowy ciąży obowiązek dochowania szczególnych wymagań dotyczących zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej dla ważności umowy. Usługodawca nie pośredniczy przy zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami oraz nie ingeruje w zasady rozliczeń pomiędzy nimi.

§9. POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI W APLIKACJI

 1. Po opłaceniu przez Użytkownika subskrypcji, zgodnie z § 12 Regulaminu, Użytkownik otrzymuje dostęp do płatnych funkcji Aplikacji: przyjmowanie zleceń, dodawanie ogłoszeń na Mapie Wykonawców, dodawanie atrakcji na Mapie Atrakcji z możliwością dodawania zdjęć dotyczących atrakcji oraz możliwości śledzenia aktualnej pozycji dziecka na Mapie Atrakcji.
 2. Użytkownik posiada możliwość założenia Konta w Aplikacji w zakładce „Moduł Dziecko” dla osoby niepełnoletniej, które będzie przypisane do głównego Konta Użytkownika. Założenie Konta dla Użytkownika Dziecko odbywa się poprzez podanie w Aplikacji na Koncie Użytkownika numeru telefonu Użytkownika Dziecko.
 3. W celu rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika Dziecko z funkcji Aplikacji: „Moduł Dziecko” oraz „Mapa Atrakcji”, Użytkownik Dziecko pobiera Aplikację na swoim urządzeniu mobilnym za pośrednictwem sklepu właściwego dla systemu obsługującego Urządzenie mobilne, tj. za pośrednictwem App Store (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
 4. Poprzez „Moduł Dziecko” Użytkownik będzie posiadał możliwość zlecenia drogą zdalną zadań Użytkownikowi Dziecko.
 5. Użytkownik Dziecko posiada dostęp jedynie do listy zleceń w Zakładce Moduł Dziecko, dzięki której widzi zadania nadane przez rodzica.
 6. W ramach „Modułu Dziecko” Użytkownik sam będzie mógł określić zakres zadań, jakie zleci Użytkownikowi Dziecko, poprzez wpisanie ich w odpowiednio do tego dedykowanym formularzu. Użytkownik samodzielnie określa tytuł oraz opis zadania, jak również wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania.
 7. Użytkownik otrzymuje w Aplikacji powiadomienie o wykonaniu przez Użytkownika Dziecko zleconego mu zadania. Po potwierdzeniu przez Użytkownika, iż zadanie zostało wykonane prawidłowo, ustalone wynagrodzenie trafia do wirtualnego portfela dziecka.
 8. „Moduł Dziecko” umożliwia Użytkownikowi zastosowanie systemu wynagradzania Użytkownika Dziecko za wykonane przez niego zadania za pomocą wirtualnego portfela.
 9. Funkcja „Mapa Atrakcji” zapewnia Użytkownikowi możliwość zamieszczania oraz śledzenia atrakcji rodzinnych, z możliwością wyselekcjonowania ich do wybranych przez Użytkownika obszarów na terenie Polski. Dodatkowo umożliwia Użytkownikom śledzenie aktualnej pozycji dziecka w Module Dziecko oraz zamieszczanie zdjęć Atrakcji na Mapie Atrakcji.
 10. Użytkownik posiada możliwość dodania zdjęć/grafik do publikowanych przez niego atrakcji na „Mapie Atrakcji” w chwili wypełniania dedykowanego do tego celu formularza.

§10. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w związku ze Zleceniem. Usługodawca zapewnia jedynie zaplecze techniczne oraz dostępność zewnętrznych systemów płatności umożliwiających zawieranie transakcji pomiędzy Użytkownikami. Tym samym wszelka odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy bądź niewykonanie umowy przez Wykonawcę i/lub Zlecającego, w tym odpowiedzialność za roszczenia, jak również za następstwa działań podjętych przez Zlecającego, Wykonawcę oraz osoby trzecie, które stanowią naruszenie Regulaminu, spoczywa na Użytkownikach będących stronami umowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych przez Użytkowników w Zleceniu oraz możliwość i zdolność Użytkowników do realizacji zawartych umów na mocy przyjęcia oferty przez Zlecającego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania Zleceniem lub Ofertą przez Użytkowników, za nieustalenie szczegółowych warunków umowy przez Użytkowników pomimo zawarcia umowy na skutek wyboru Oferty, za przestrzeganie przez Użytkowników powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym również dotyczących praw konsumentów.
 4. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 5. Usługodawca w żadnym zakresie nie odpowiada za czynności wykonane przez Wykonawcę na rzecz Zlecającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z zawartej z Zlecającym umowy i za czynności wykonane w jej ramach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań za pośrednictwem Aplikacji.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Aplikacji i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji wynikające z działania Urządzenia mobilnego Użytkownika.
 9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§11. PŁATNOŚCI W APLIKACJI

Płatności w Aplikacji dokonywane są przez Użytkowników za pomocą systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regu…).

§12. OPŁATY

 1. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić na swoim Koncie następujące dane osobowe: imię i Nazwisko, adres, dane firmy (w przypadku Użytkownika prowadzącego firmę) a także dokonać opłaty za subskrypcję zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik posiada następującą możliwość dokonania płatności za subskrypcję: przelew online dokonane za pośrednictwem bezpiecznego serwisu internetowego Przelewy24 lub Apple. Użytkownik zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Użytkownikiem a operatorem płatności, bez udziału Usługodawcy. Po opłaceniu subskrypcji, Użytkownik niezwłocznie otrzymuje fakturę na podany przez siebie adres e-mail.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że informacje, o których mowa w ust. 1 są̨ pełne i prawidłowe. Użytkownik powinien przeczytać́ i sprawdzić́ kompletność oraz prawdziwość swoich danych podanych w trakcie procesu rejestracji.
 4. Użytkownik w ramach opłaty za subskrypcję uzyskuje dostęp do funkcji: przyjmowanie zleceń, dodawanie ogłoszeń na Mapie Wykonawców, dodawanie atrakcji na Mapie Atrakcji oraz możliwości śledzenia aktualnej pozycji dziecka w Module Dziecko.
 5. Użytkownik posiada możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji bezpłatnie przez 7 dni okresu próbnego. Po opłaceniu subskrypcji Użytkownik korzysta z pełnej funkcjonalności Aplikacji przez czas, na jaki subskrypcja została opłacona. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy przed upływem ważności subskrypcji, opłata za subskrypcję nie ulega zwrotowi oraz nie zostaje pomniejszona.
 6. Opłata za subskrypcję będzie jednorazowa i zależna od wybranego okresu subskrypcji.
 7. Opłaty z subskrypcji będą naliczane zgodne z następującymi stawkami:
  – subskrypcja miesięczna 19,99 zł
  – subskrypcja roczna 240,00 zł

§13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
 2. W celu rozwiązania umowy Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Konta użytkownika w Aplikacji oraz dezinstalacji Aplikacji z pamięci urządzenia mobilnego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym zablokowania dostępu do Aplikacji za 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania w każdym czasie z dowolnej przyczyny umowy z Użytkownikiem z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni.

§14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Aplikacji, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@fucha-aplikacja.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz numer telefonu na który zostało założone konto), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z jej uwzględnieniem przez Usługodawcę.

§15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Aplikacji (wliczając w to grafikę, teksty, układ treści i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników lub podmiotów trzecich korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez wyraźnej zgody Usługodawcy, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym grafikę, zdjęcia, teksty, układ treści i logotypy) zamieszczane przez Użytkowników w Aplikacji.

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Aplikacji lub wybranych funkcjonalności Aplikacji w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Aplikacji.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.08.2023r.